Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

28 czerwca 2022 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.

Zebranie zgromadziło 55 delegatów, reprezentujących blisko 8500 członków ze wszystkich rejonów działania Spół- dzielni oraz kilkudziesięciu członków Spółdzielni, którzy przysłuchiwali się obradom bez prawa głosu. W zebraniu uczestniczyli także: Zarząd Spółdzielni, przedstawiciele załogi, media oraz zaproszeni goście. Na przewodniczące- go obrad wybrano dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira Przytułę. Ponadto w skład prezydium zebrania weszli: Danuta Klimaszewska, Andrzej Steckiewicz i Ryszard Strug.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni w tym roku zakończyła się 4-letnia kadencja Rady Nadzorczej. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej Sławomir Przytuła złożył sprawozdanie z jej działalności za ostatni rok i całą mijającą kadencję. W swoim wystąpieniu podkreślił, że obecna Rada Nadzorcza pozostawia Spółdzielnię na ścieżce wzrostu, w bardzo dobrej sytuacji finansowej oraz życzył zgromadzonym delegatom owocnych obrad i trafnego wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, którzy wraz z Zarządem dbać będą o dobro członków i pracowników Spółdzielni, a także jej rozwój i dobre imię.

W imieniu Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol sprawozdanie złożył Prezes Edmund Borawski. Omówił działalność Zarządu, przedstawił wyniki gospodarczo–finansowe za rok 2021 oraz aktualną sytuację na rynku mleka i plany Spółdzielni na przyszłość. Stwierdził, że uzyskane w 2021 roku wyniki gospodarcze, mimo bardzo skomplikowanej sytuacji rynkowej, pozwalają ze spoko- jem spojrzeć na dalszy rozwój Spółdzielni i gospodarstw jej członków. Prezes Zarządu podsumował także minione 40 lat rozwoju SM Mlekpol, które upłynęło od rozpoczęcia produkcji w Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie w lipcu 1982 roku.

Rozwój Mlekpolu, od 35 milionów litrów mleka skupionego w 1982 roku, do ponad 2 miliardów w roku 2021, był możliwy tylko dzięki zgodnej współpracy Rady Nadzorczej, Zarządu i Kadry kierowniczej naszej Spółdzielni – stwierdził Prezes.

Na zakończenie podziękował wszystkim członkom i pracownikom za ciężką pracę, zgodne współdziałanie i zaangażowanie na rzecz rozwoju Spółdzielni, a także budowania jej wysokiej pozycji w mleczarstwie.

Delegaci obecni na Zebraniu Przedstawicieli podjęli wie- le uchwał pozwalających na dalsze prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni, a ponadto udzielili absolutorium członkom Zarządu: Prezesowi Edmundowi Borawskiemu oraz Wiceprezesom: Sławomirowi Olszewskiemu i Zbigniewowi Groszykowi.

W trakcie obrad głos zabrał delegat na ZP i Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz, który przedstawił dotychczasowe współdziałanie Spółdzielni z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ramach podpisanej w 2021 roku „Karty współpracy”.

Najważniejszym punktem Zebrania Przedstawicieli był wybór członków Rady Nadzorczej na najbliższą czteroletnią kadencję. W skład nowej Rady weszło 21 delegatów, reprezentujących wszystkie rejony działania Spółdzielni: Borawski Bogdan, Borkowski Krzysztof, Czapliński Marek, Choromański Piotr, Gajda Andrzej, Jaworowski Tomasz, Jermak Janusz, Karwowski Roman, Kotowski Stanisław, Kulesza Paweł, Murawski Henryk, Nagórka Eugeniusz, Policht Paweł, Połomski Tadeusz, Protasiewicz Tadeusz, Puciłowski Zdzisław, Saciłowski Zbigniew, Strug Ryszard, Szleszyński Krzysztof, Zawadzki Jan, Żakowicz Krzysztof.