Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

1. Poniższy regulamin oraz polityka prywatności serwisu www.echo.devgt.pl, zwany dalej „Regulaminem” definiuje zasady dostępu i zasady korzystania z zasobów serwisu internetowego www.echo.devgt.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu administrator serwisu powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie Serwisu na minimum 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

3. Właścicielem serwisu jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142.

4. Administratorem danych i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne w Serwisie jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142.

§ 2 Definicje

Pod pojęciem „Regulaminu” rozumie się niniejszy tekst.

Pod pojęciem „Administrator” rozumie się Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142. Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową www.echo.devgt.pl Pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu echomlekpolu.pl.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142 zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiając ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe Użytkowników serwisu echomlekpolu.pl są przechowywane przez Administratora serwisu echomlekpolu.pl.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo z dopiskiem “Dane osobowe”.

Ponadto, administratorami danych osobowych Użytkowników mogą być również Partnerzy Administratora Serwisu lub Administratora Danych Osobowych, w tym inne podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych i prowadzące blogi lub inne serwisy internetowe do których linki znajdują się na Serwisie.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. ( dalej „ RODO”).

3. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

a) związanych z otrzymywaniem cyklicznego Newslettera i korzystaniem z Serwisu, w tym w celu otrzymywania informacji o działaniach, konkursach, akcjach podejmowanych za pośrednictwem Serwisu, komunikacji z Użytkownikiem w sprawie działania Serwisu, wyjaśnienia działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w celu weryfikacji czy działania Użytkownika Serwisu nie naruszają Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit.

b) RODO. tj. na podstawie umowy. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jest jednakże warunkiem zawarcia umowy o otrzymywanie Newslettera. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie celem wysyłki Newslettera oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o prowadzenie Konta w Serwisie.

W odniesieniu do plików cookies:

a) zbieranych w celach dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, jak również utrzymania sesji Użytkownika – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Serwisu, w szczególności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz wysokiej jakości świadczonych usług. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) zbieranych w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis, np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione.

5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych, , a także na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych: Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych oraz Serwisu w których dane osobowe Użytkowników są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych, Partnerom Administratora Serwisu lub Administratora Danych Osobowych, oraz gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa na żądanie właściwych organów państwowych.

6. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

§ 4 Polityka Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym. Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer).

3. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

4. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

5. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (Partnerzy).

6. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

7. Serwis korzysta z plików cookies w celu: dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki);

tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść); utrzymania sesji Użytkownika; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu użytkownikowi; realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców; wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do serwisu).

8. Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Serwis stosuje ich następujące rodzaje: niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

  • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
  • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.

12. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

§ 5 Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu www.echomlekpolu.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.