Posiedzenie Rady Nadzorczej 31.05.2021 r.

Dnia 31.05.2021 r. w sali konferencyjnej SM Mlekpol w Grajewie odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięli członkowie RN, Zarząd i Dyrektorzy SM Mlekpol.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Sławomir Przytuła. Na posiedzeniu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawę wykluczenia z Członka Spółdzielni dostawcy mleka Pawła G., u którego zostało stwierdzone używanie wirówki do modyfikacji składu mleka. Dyrektor Skupu przedstawił Radzie stwierdzone w tej sprawie fakty. Zgodnie z obowiązującym statutem Spółdzielni na posiedzenie Rady został zaproszony Paweł G. w celu złożenia wyjaśnień w swojej sprawie. Po zapoznaniu się z faktami, opinią Komisji Skupu i wyjaśnieniami zainteresowanego Rada Nadzorcza podjęła większością głosów Uchwałę o wykluczeniu Pawła G. z Członka Spółdzielni za stosowanie niedozwolonych urządzeń do modyfikacji składu mleka (wirówka do mleka). W dalszej części posiedzenia Dyrektor Wydziału Handlu Małgorzata Cebelińska przedstawiła Radzie Nadzorczej aktualną sytuację w zakresie handlu artykułami mleczarskimi oraz zamierzenia handlowe na 2021 rok. Kierownik Działu Marketingu, Dorota Grabowska przedstawiła aktualną działalność swojego działu i plany marketingowe na najbliższą przyszłość. W trakcie obrad Rada Nadzorcza została zapoznana przez Kierownika Wydziału Laboratorium OZPM w Grajewie Panią Grażynę Nikonowicz, z jakością produkowanych wyrobów przez Spółdzielnię. Jak na każdym posiedzeniu członkom Rady przedstawione zostały również informacje o jakości i ilości skupowanego mleka oraz informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej SM Mlekpol. W dalszej części Członkowie Rady zostali poinformowani przez Dyrektora Wydziału Skupu Kazimierza Czernewskiego o harmonogramie i organizacji Zebrań Rejonowych Członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła uchwały:

  1. zatwierdzającą harmonogram Zebrań Rejonowych;
  2. zatwierdzającą regulaminu Zebrań Rejonowych;
  3. zatwierdzającą porządek obrad Zebrań Rejonowych;
  4. o zmianach struktury organizacyjnej SM Mlekpol;
  5. o powołaniu do zespołu osób, do wdrażania i prowadzenia prac badawczo rozwojowych „Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości”;
  6. o odstąpieniu od przetargu przy sprzedaży nieruchomości PSM Widugiery;
  7. o przyznaniu 8 pożyczek dla członków Spółdzielni;
  8. o przyjęciu nowych dostawców w poczet członków.

Po posiedzeniu RN odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Kryształowej Krowy” dla 18 dostawców, którzy w 2019 r. po raz pierwszy dostarczyli do Spółdzielni ponad milion litrów mleka. Ze względu na ilość laureatów (36 dostawców oraz ograniczenia związane z COVID-19, wręczenie statuetek „Kryształowej Krowy” za rok 2019 odbywa się na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2 turach.

Sławomir Przytuła
Przewodniczący Rady Nadzorczej