Posiedzenia Rady Nadzorczej 26.02.2021

Dnia 26.02.2021 r. w sali konferencyjnej SM Mlekpol w Grajewie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięło 20 członków RN. W posiedzeniu uczestniczył również Zarząd i Dyrektorzy SM Mlekpol.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Sławomir Przytuła. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad inspektor BHP Wojciech Kownacki dokonał analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w SM Mlekpol w 2021 roku oraz omówił przyczyny zaistniałych w poprzednim roku wypadków. Następnie prof. Andrzej Babuchowski – Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, podsumował funkcjonowanie Instytutu w 2020 roku i przedstawił zamierzenia na 2021 rok.

V-ce Prezes Zarządu Zbigniew Groszyk i Dyrektor Finansowy Paweł Pasternak przedstawili aktualną sytuację gospodarczą w Spółdzielni. Dyrektor Skupu dokonał analizy jakości i ilości skupowanego mleka w styczniu 2021 r. W trakcie posiedzenia podjęte zostały uchwały aktualizujące Regulaminy pracy Zarządu Spółdzielni oraz komisji działających przy Radzie Nadzorczej: Hodowli i Skupu, Techniki i Produkcji i Komisji Rewizyjnej. Zaprzyjęciem Uchwał głosowało 19 członków RN. Rada wyraziła również zgodę na udzielenie 8 pożyczek dla członków Spółdzielni i przyjęcie 8 nowych dostawców mleka do grona członków naszej Spółdzielni. Uchwały zapadły większością głosów.

Ważnym tematem poruszonym w trakcie posiedzenia RN był temat stosowania urządzeń do modyfikacji składu mleka (wirówek, separatorów i filtrów) stosowanych przez niektórych członków Spółdzielni. Dyrektor Skupu przypomniał członkom RN obowiązujące przepisy prawne i zasady postępowania jednostek kontrolujących w przypadku wykrycia takich urządzeń. Omówił również wpływ stosowania tych urządzeń na skład mleka surowego i jakość wyrobów produkowanych przez SM Mlekpol. Dyrektor przedstawił przypadek stosowania urządzenia do wirowania mleka u jednego z członków, dostawców mleka do SM Mlekpol i zgodnie z Uchwałą RN postawił wniosek o wykluczenie dostawcy z grona członków Spółdzielni. W związku z wagą przedstawionej sprawy Rada Nadzorcza odroczyła decyzje w tej sprawie i zobowiązała Komisję Hodowli i Skupu RN do analizy tego przypadku. Po zasięgnięciu opinii komisji w najbliższym czasie podejmie w tej sprawie odpowiednie decyzje.


Szanowni Członkowie!

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie, mając na uwadze zasady bezpieczeństwa produkowanej żywności przypomina, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i Uchwałami Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni fałszowanie składu mleka oraz stosowanie urządzeń do modyfikacji mleka takich jak wirówki, separatory, filtry jest niedozwolone. W stwierdzonych przypadkach stosowania takich urządzeń służby weterynaryjne, mające nadzór nad gospodarstwami, nakładają kary pieniężne i wszczynają postępowania administracyjne. Stwierdzenie przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii, że w gospodarstwie są stosowane takie urządzenia, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., mogą zostać zastosowane „kara grzywny, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności za produkcję i wprowadzanie do obrotu m.in. środka spożywczego zafałszowanego”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej SM Mlekpol Nr 3/13/2020 z dnia 21.12.2020 „stwierdzenie fałszowania mleka przeznaczonego do sprzedaży polegające na usuwaniu ze składu mleka jakichkolwiek jego naturalnych składników w tym tłuszczu, białka, bakterii lub komórek somatycznych poprzez celowe działanie lub stosowanie urządzeń mechanicznych (wirówki, separatory, filtry) albo stwierdzenie jakichkolwiek substancji chemicznych i zanieczyszczeń w tym wody, może skutkować rozliczeniem do 1 miesiąca, w którym stwierdzono fałszowanie, jako mleko nieklasyfikowane, rozwiązaniem umowy kontraktacyjnej, wstrzymaniem odbioru mleka i wykluczeniem członka ze Spółdzielni”. Na ostatnim posiedzeniu w dniu 26.02.2020 r. Rada Nadzorcza rozpatrywała przypadek wykluczenia z członkostwa za stwierdzenie używania urządzeń do modyfikacji mleka. Sprawa została skierowana do komisji Hodowli i Skupu RN. Po przedstawieniu wniosków komisji, Rada Nadzorcza podejmie dalsze decyzje w tej sprawie.