Posiedzenia Rady Nadzorczej 21.12.2020

Dnia 21.12.2020r. w sali konferencyjnej SM Mlekpol w Grajewie odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięli wszyscy członkowie RN. Na posiedzeniu przedstawione zostały nowe zasady kształtowania ceny za mleko surowe i nowy cennik oraz wiążące się z tymi zmianami uaktualnienie Uchwały RN regulującej zasady współpracy z dostawcami mleka. Rada Nadzorcza w podjętej Uchwale jednogłośnie zaakceptowała przedstawione zmiany w kształtowaniu ceny za mleko surowe od 01.12.2020r.

W związku ze zmniejszaniem się ilości członków Spółdzielni w ostatnich latach zaproponowano nowy podział rejonów i zmniejszenie ilości Zebrań Rejonowych do 55. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę zatwierdzającą przedstawiony podział na okręgi Zebrań Rejonowych – 19 głosami za i 1 przeciw.

Omówiono również propozycję zmian w regulaminie udzielania pożyczek z Funduszu Wzajemnej Pomocy i Rozwoju Hodowli. Rada w uchwale jednogłośnie poparła taki kierunek zmian w w/w regulaminie. Ponadto omówiona została aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza Spółdzielni, ilość i jakość skupowanego mleka oraz podsumowano złożone wypowiedzenia umów kontraktacyjnych na koniec 2020 roku.

W trakcie posiedzenia RN podjęte zostały uchwały o wykreśleniu z rejestru 33 członków SM Mlekpol, którzy dłużej niż 3 m-ce nie dostarczają do Spółdzielni mleka. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Rada wyraziła również zgodę na udzielenie 5 pożyczek dla członków Spółdzielni i przyjęcie 38 nowych członków – dostawców mleka. Ważnym punktem posiedzenia była zmiana w składzie Zarządu. Dotychczasowy członek Zarządu Józef Wysocki złożył rezygnację. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołanie na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu ds. Produkcji Zbigniewa Groszyka od 01.01.2021r. Uchwała zapadła jednogłośnie.

Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kogeneracja w OZPM Grajewo, sprzedaży nieruchomości po byłym PSM w Radziłowie. Wymienione uchwały zapadły jednogłośnie. Podjęto również uchwałę o wznowieniu negocjacji w sprawie połączenia z „Jogo” Łódzką Spółdzielnią Mleczarską w Łodzi. Uchwała została przyjęta 17 głosami.