Spółdzielnia podsumowała kolejny rok działalności. Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol

24 sierpnia w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Podczas spotkania omówiono sprawozdania finansowe i bilans SM Mlekpol za rok 2020. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Zarządowi SM Mlekpol. Dyskutowano także o dalszych inwestycjach i kierunkach rozwoju Spółdzielni.

Wydarzenie zgromadziło 57 delegatów, będących reprezentantami 9 000 członków Spółdzielni. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Zarządu, przedstawiciele SM Mlekpol, media oraz zaproszeni goście.

Na przewodniczącego obrad wybrano Sławomira Przytułę, który w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, zwrócił uwagę, że rok 2020 był skomplikowany ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19, a rozłam w Radzie Nadzorczej i celowa absencja niektórych członków Rady Nadzorczej na jej posiedzeniach wpłynęły na komplikacje organizacyjne w jej pracach. Mimo trudności udało się zorganizować 10 posiedzeń Rady i podjąć 80 uchwał gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Wspomniał, że w 2020 roku udało się wypracować nowe zasady kształtowania ceny za mleko, preferujące w większym stopniu skład fizykochemiczny mleka kosztem jego ilości. Nadmienił również, że trwają prace nad wprowadzeniem deklarowania ilości sprzedawanego do Spółdzielni mleka przez dostawców. W podsumowaniu stwierdził, że pomimo wyzwań w 2020 roku Zarządowi udało się nie tylko utrzymać cenę, ale również ją znacząco podnieść, chroniąc przed skutkami inflacji.

W imieniu Zarządu Spółdzielni Mlekpol sprawozdanie złożył Prezes Edmund Borawski. Omówił działalność Zarządu, przedstawił aktualną sytuacje na rynku mleka oraz wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni. Skup mleka bliski 2 mld litrów przy dynamice 2,6%, obroty Spółdzielni na poziomie 4,5 mld zł oraz wypracowany zysk ponad 28 mln zł, to efekty wspólnej pracy członków Spółdzielni, pracowników i Zarządu Spółdzielni w 2020 roku. Prezes podkreślił, że działania Zarządu w 2020 roku ukierunkowane były przede wszystkim na: zagospodarowanie rosnącej ilości skupowanego surowca, zapewnienie możliwie najwyższej ceny za mleko w obliczu trudności na rynku. Nadmienił, że wychodzenie naprzeciw wymaganiom konsumentów skłania Spółdzielnię do podjęcia prac nad programami związanymi z wykorzystaniem badań wariantów genetycznych białek mleka do produkcji wyrobów o właściwościach prozdrowotnych, zwiększających wydatek produktów i wydłużających ich trwałość. Na zakończenie Prezes Edmund Borawski ocenił, że mimo trudności wynikających z pandemii COVID-19 i zmienności rynku, rosnący popyt i rozwój eksportu pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój Spółdzielni i produkcji mleka w gospodarstwach jej członków w 2021 roku.

Na zakończenie obrad odbyły się głosowania, podczas których udzielono absolutorium Zarządowi SM Mlekpol – Prezesowi Edmundowi Borawskiemu oraz Wiceprezesowi Sławomirowi Olszewskiemu i Członkowi Zarządu Józefowi Wysockiemu.

Rozwój i sukces Spółdzielni widoczny jest w danych skupowych, finansowych i gospodarczych za 2020 r. Mlekpol działalność gospodarczą zamknął z dodatnim wynikiem finansowym. Mimo pandemii wzrosła również wartość sprzedaży produktów i osiągnęła poziom ponad 4,5 miliarda złotych (4,3 miliarda w roku 2019). Z kolei na inwestycje SM Mlekpol przeznaczył w ubiegłym roku niemal 150 milionów złotych.